Birim Kapatma

Birim Kapatma 

Birim Kapatma teklifleri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Akademik Birim Ağacı Yönetim Sistemi (ABAYS) üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Birim Kapatmayla ilgili hazırlanacak teklif dosyasının kontrol amaçlı Eğitim Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi iş akışı açısından zaman kayıplarını önleyecektir. Dosyaların dijital kopyalarının “Word” dosyası şeklinde hazırlanarak ve Fakülte/ Meslek Yüksekokulu / Yüksekokul/Enstitü Kurul Kararları ile birlikte öncelikle EBYS üzerinden sonrasında CD ortamında Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Başvurular Üniversitemiz Eğitim Komisyonu Koordinatörlüğünce YÖKSİS/ABAYS veri tabanına yüklenecek olup, belirtilen formata uygun olamayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Hazırlanacak Dosya için Doldurulması Gereken Formlar

İzlenecek Yol  
Eğitim Komisyonunca uygun bulunan dosya Üniversitemiz Senatosunun onayına sunulur.
Senatodan kabul edilen dosya için Senato Kararı çıktıktan sonra Yazı İşleri Müdürlüğünce Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na üst yazısı yazılır.
Resmi Yazı ve Senato Kararı Eğitim Komisyonu Başkanlığına gönderilir.
Ekte kayıtlı formlarla birlikte YÖKSİS/ABAYS veri tabanına ilgili formların girişi yapılır. Başvuru sonucu (Kabul/Red) sistem üzerinden bildirilir.