Genel Bilgi

Eğitim Komisyonu, Senato ve Rektör’ün danışma organı olarak görev yapar.

Eğitim Komisyonu; Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı ile her Fakülte, Yüksekokul ve Ankara Devlet Konservatuarı ve en fazla öğrencisi bulunan dört enstitü tarafından Rektörlüğe önerilen birer üye ile Senato tarafından meslek yüksekokullarını temsilen seçilen bir ve diğer enstitüleri temsilen seçilen bir öğretim elemanından oluşur.

Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görevi sona eren bir üye yeniden seçilebilir.

Akademik birimler aşağıdaki konularda Rektörlüğe başvuruda bulunarak Eğitim Komisyonu’nun görüşünü alırlar. Eğitim Komisyonu’nda uygun bulunan dosyalar Üniversitemiz Senatosunun onayına sunulur.

Eğitim Komisyonu’ na sunulacak dosyada bulunması gereken bilgi ve belgeler ile diğer konular web sayfasındaki ilgili başlık altına ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Eğitim Komisyonu’nun görevleri aşağıdaki konuları kapsar.

a) Akademik Birim, Program Açma 

 1. Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu kurulması
 2. Fakülte veya yüksekokul bünyesinde yeni bölüm ve bölüm altında yeni program açılması, açılmış olan programlara ilk defa öğrenci alınması,
 3. Anabilim/Anasanat Dalı kurulması,
 4. Bilim/Sanat Dalı kurulması,
 5. Meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış olan program/bölümlere ilk defa öğrenci alınması,
 6. Enstitü bünyesinde disiplinlerarası Anabilim/Anasanat Dalı Kurulması,
 7. Lisansüstü yeni program açılması,
 8. Yandal programı açılması,
 9. Çift Anadal programı açılması,
 10. Ortak lisans ve lisansüstü program açılması,
 11. Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurulması,


b) Birim Güncelleme 

 1. Ön lisans program isim değişikliği,
 2. Bilim/Sanat Dalı isim değişikliği,
 3. Anabilim/Anasanat Dalı isim değişikliği,
 4. Bölüm isim değişikliği,
 5. Fakülte/Yüksekokul/Enstitü isim değişikliği,
 6. Meslek Yüksekokulu isim değişikliği,
 7. Yüksekokulu Fakülteye dönüştürme,
 8. Programın öğretim dili değişikliği,
 9. Kılavuz tablo/puan türü değişikliği,
 10. Bölüm/Önlisans program taşıma,
 11. Fakülte birleştirme,
 12. Enstitü birleştirme, 

c) Birim Kapatma
 

ç) Eğitim-öğretim programlarında değişiklik yapılması önerisi

     1. Yeni ders açılması

     2. Mevcut bir dersin kapatılması

     3. Var olan derslerde değişiklik ( ad, kod, kredi, statü, şubelendirme vb.) yapılması,
 

d) Üniversitenin eğitim ve öğretimi ile ilgili yasal düzenlemeler (yönetmelik, yönerge, esas ve ilkeler vb.) konusunda görüş bildirilmesi.
 

e) Rektörlük tarafından yönlendirilen konuların incelenmesi ve görüş bildirilmesi.