Eğitim Komisyonu

ÜNİVERSİTE EĞİTİM KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI

Amaç
Madde 1. Bu esaslarının amacı, eğitim-öğretim programı yürüten birimlerden gönderilecek ve eğitim komisyonunda görüşülmesi gereken konularla ilgili çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kararlar
Madde 2. Aşağıda belirtilen konularda öneri yapılması durumunda öneriye; konunun içeriğine göre bölüm/anabilim dalı kurulu, fakülte-enstitü-yüksekokul kurulu/yönetim kurulu kararları eklenmelidir. Yapılan öneriler bir adet çıktı ve CD'si ile birlikte gönderilmelidir.

Yeni Öğretim Programı Açma
Madde 3. Yeni öğretim programı açılması isteniyorsa öneri aşağıda belirtilen hususlara göre yapılmalıdır.

a) - Önlisans
- Lisans
- Lisansüstü (Yüksek Lisans - Doktora/Sanatta Yeterlik)
düzeylerinde yeni program açılması istenmesi durumunda, öneri dosyası "Yükseköğretim Kurulu'nun Yeni Program Açılması (önlisans, lisans, yüksek lisans   ve doktora* / sanatta yeterlik*) İçin Dosya Oluşturma İlkeleri"ne uygun olarak hazırlanmalı ve dersler ile yarıyıl kredileri dengeli olarak dağıtılmalı ve açılacak programın öğrenciye kazandıracağı yeterlikler belirlenmelidir.

b) Yandal: Yandal program önerisi, "Üniversitemiz Yandal Uygulama Yönergesi"ne uygun olarak yapılmalı ve bütün öğrencilerin başvurusuna açık olarak önerilmelidir (belli bir bölüme özgü önerilmemelidir). Öneride, - Ders listesi ( zorunlu-seçmeli dersler), - Alınması gereken toplam kredi, - Lisans eğitim-öğretim programında bulunmayan ve yandal programına özgü yeni ders açılması öneriliyorsa açılacak dersler (4'süncü maddenin a-fıkrasının 1'inci bendine göre oluşturulması), belirtilmelidir.

c) Çift Anadal: Çift Anadal Program önerisi, "Üniversitemiz Çift Anadal Açma Yönergesi"ne uygun olarak yapılmalıdır.

d) Ortak Lisans Programı: Yurt içi yurt dışı diğer yükseköğretim kurumları ile ortak eğitim-öğretim programı yürütülmesi istenmesi durumunda öneri, yine uygulama ilkeleri çerçevesinde yapılmalı ve öneriye her iki eğitim-öğretim programının ekleri verilmelidir.

e) Yabancı Dille Eğitim-Öğretim: Tamamen ve en az üçte bir oranında eğitim-öğretim yapılması isteniyorsa öneri dosyası, "Yüksek Öğterim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre hazırlanmalıdır.

Öğretim Programı Değişiklik Önerisi
Madde 4. Öğretim programı değişiklik önerileri aşağıda belirtildiği şekillerde yapılır.

a) Yeni ders açılması:
1. Yeni ders açılması önerildiğinde dersin, - Açılma gerekçesi ve amacı (dersin amacı ifade edilirken "öğrencinin bu dersi aldığında kazanacağı yeterlikler" belirtilmelidir), - Kodu ve adı, teorik-pratik saatleri ile kredisi (T K P), - ECTS Kredisi (ECTS kredileri öğrenci iş yükü "öğrencinin teorik, pratik ders saatleri, proje, ödev, lab. Çalışmaları, kütüphane çalışması için harcadığı zaman" temel alınarak hesaplanmalıdır), Örneğin dersin Kodu Adı T P K ECTS kredisi (varsa açılması istenen şubeler) - Dersin düzeyi (önlisans, lisans, yükseklisans, doktora / sanatta yeterlik), - Dersin statüsü (zornlu/seçmeli), - Dersin İçeriği (Türkçe ve İngilizce dilinde, ayrıca yabancı dil eğitim-öğretim programı yürüten birimler kendi öğretim dilinde de verecekler. Örneğin, Fransızca ve almanca dilinde) - Dersin süresi (yarıyıllık/yıllık), - Eğitim dili, - Ön koşulu, - Temel öğretme ve değerlendirme yöntemi, - Önerilen Kaynaklar, belirtilmelidir.
2. Önerilen dersin yarıyıl/yıl toplam kredisi ile mezuniyet kredisine etkisi ve hangi öğrencilerin bu dersten sorumlu olacağı belirtilmelidir.
3. Önerilen dersin kodunun mevcut derslerin ve daha önce kapatılan derslerin kodlarıyla çakışıp-çakışmadığı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı?na sorularak kontrol edilmelidir.
4. Dersin şubeli açılması düşünülüyorsa, gerekçeli olarak şube sayısı bildirilmelidir
5. Benzer ad ve içerikte başka derslerin olup-olmadığının kontrol edilmelidir.
6. Açılması önerilen dersin içeriğine göre, eğer ders başka bilim dallarını ilgilendiriyorsa, ilgili birimin görüşünün alınması ve o birimin koduyla açılmalıdır.

b) Ders Kapatılması: Uygulanmakta olan bir öğretim programında mevcut bir dersin kapatılmasının önerilmesi durumunda gerekçesi ile birlikte:
1. Kapatılacak dersin Kodu Adı T P K Zorunlu/Seçmeli durumu belirtilmelidir.
2. Yarıyıl/yıl toplam kredisi ile mezuniyet kredisine etkisi açıklanmalıdır.
3. Kapatılması önerilen ders başka birimi ilgilendiriyorsa, ilgili birimden görüş alınarak kapatma önerisi yapılmalıdır.
4. Bu dersi alıp başarısız olan öğrencilere etkisi (öğrenci bu dersin yerine başka bir ders mi alacak yoksa üzerinden mi silinecek) açıklanmalıdır.

c) Mevcut Derslerde Değişiklik :
1. Uygulanmakta olan bir öğretim programında mevcut bir dersin yarıyılı/yılı, adı ve teorik-pratik saatleri ile kredisinde değişiklik yapılması (içerik değişikliği hariç) durumunda, kodunun da mutlaka değiştirilmesi ve zorunlu/seçmeli olması belirtilmelidir.
2. Önerilen değişikliğin uygulanmakta olan programın yarıyıl/yıl toplam kredisi ile mezuniyet kredisine etkisi açıklanmalıdır.
3. Bir derse birden fazla şube açılması veya mevcut şube sayısının artırılması isteniyorsa öneri gerekçeli olarak yapılmalıdır.

d) Kod Verme:
1. Yeni ders açılması veya ders değişikliklerinde ilgili dersin kodu altı karakterli olarak verilmelidir.
2. İlk üç karakter bölümü/programı temsil eden harfler olmalıdır (örnek: BİL --- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü).
3. Son üç karakter ise rakamlarla belirlenmelidir (ilk rakam yılı, ikinci rakam isteğe bağlı, üçüncü rakamların tek sayılı olanları güz, çift sayılı olanların bahar yarıyılarını göstermesi, örnek: BİL 234, ikinci yıl bahar yarıyılı dersi).

Yönetmelik/Yönerge/Uygulama İlkeleri Önerisi veya Değişikliği
Madde 5. Yönetmelik, yönerge, uygulama ilkeleri vb gibi öneri ve değişiklikler İlgili yasa, yönetmelik ve yönergelere uygun ve gerekçeli olarak yapılmalıdır.

* Yükseköğretim Kuruluna yapılan veya yapılacak olan doktora programı açılması konusundaki tekliflerin değerlendirilebilmesi için başvuru formatına ek olarak doktora programında görev alacak öğretim üyelerinin; ISI Web of Science veri tabanında yapılan tarama neticesinde Science Citation Index- Expanded, Social Science Citation Index ve Arts and Humanities Citation Index tarafından taranan dergilerde yayımlanan tüm makalelerine (basılmamış, baskıya kabul edilenler hariç) ilişkin bilgilerin de Komisyonumuza gönderilmesi gerekmektedir.